Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Srpen - září 2020 - Nutné úpravy kolejiště po rozšíření pracovny KŽM

Rozšíření pracovny KŽM vzniklé přístavbou pavilonu A přineslo samozřejmě nutnost změn a rozšíření kolejiště, kvůli kterému jsme celou akci podstoupili, ale také nutnost zařízení naší pracovny novým nábytkem. Je s tím vším hodně práce, kterou řešíme postupně.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Nutné rozšíření kolejiště (Etapa I)
Rozšíření naší pracovny znamenalo vybourání původní jedné obvodové zdi, kolem které bylo postavené kolejiště. To samozřejmě přineslo nutnost provést změny a začít stavět nové díly kolejiště, a to už jen proto, abychom i v novém uspořádání zachovali na kolejišti provoz.

Z původních dílů kolejiště jsme museli zrušit naštěstí jen jeden, který nelze použít. Prakticky tedy jde o stavbu nových částí kolejiště, což pro mne osobně znamenalo, že během srpna a počátku září jsem musel postavit kostry tří dílů kolejiště:
- Sve04 - vložený díl do stanice Světlá
- Tr2-00 - nový traťový díl
- Tr2-01 - nový traťový díl.

Tyto práce obnášely vyrobit kostry těchto dílů, natřít je impregnační barvou, spojit je přesně se stávajícími díly pomocí přesných ocelových pouzder a čepů, a na jejich povrch udělat podklad pod koleje v přesných výškách pro pokládku kolejí, tedy jak se říká traťovou a staniční pláň. Dále bude následovat pokládka kolejí a jejich elektrické zapojení.

Další nutné rozšíření kolejiště (Etapa II)
Pro umístění stanice Ledeč na její definitivní místo bude potřeba postavit ještě další čtyři nové traťové díly, a to s kolejemi ve dvou vrstvách nad sebou. Nejlépe během roku 2021.

Další plánované rozšíření kolejiště (Etapa III)
V delším časovém výhledu budeme muset pro rozšíření kolejiště postavit (kromě 7 výše uvedených dílů v etapách I a II) ještě dalších 10 nových traťových a staničních dílů, včetně pokládky kolejí, jejich elektrického zapojení, ovládání nově vzniklé stanice Čáslav a samozřejmě provést také příslušné modelářské práce. Na to ale už nebude takový spěch. Takže si vychutnáme plnými doušky zejména ty modelářské práce, které budou dělat většinou starší kluci v kroužcích.

.

Nyní zpět k první etapě - a trochu podrobněji:

Kostry těch tří nových dílů kolejiště jsou již vyrobeny (viz přiložené obrázky). To znamenalo z překližky a z laťovky nařezat díly potřebné velikosti, nosníky z laťovky přesně zabrousit na kolmé brusce. Dále všechny tyto díly spasovat k sobě (na sucho bez lepení). Potom skolíkovat, sešroubovat potom opět rozebrat a nakonec slepit. Přitom je potřeba kontrolovat přesnost (rozměry a kolmost). Po slepení je potřeba rámy napustit vhodným lakem proti vsakování vody při pozdějším lepení disperzními lepidly. Výroba rámů je podrobně popsána v samostatném článku "Výroba rámů kolejiště" v oddílu "Postupy, návody, normy".

Dále jsme museli vyrobit přesná kovová pouzdra (nalisovat s přesahem trubičku do plocháče) a čepy se závity na koncích. Pro každý díl kolejiště jde většinou o čtyři pouzdra. Pro plánovaných 17 dílů kolejiště tedy musíme vyrobit nejméně 68 pouzder a čepů, raději více. Výroba je datailně popsána dále v samostatném článku "Spojení rámů kolejiště pomocí přesných čepů a pouzder" v oddílu "Postupy, návody, normy".

Dále je potřeba přesně svrtat otvory pro pouzdra do rámů kolejiště a do nich přesně usadit a vlepit vlepit pouzdra (epoxydem) a to s potřebnou přesností do 0,1 mm. Přesnost musí být taková, aby nově položené koleje výškově (i stranově) seděly, viz dále geometrie koleje. U spojení dvou nových dílů kolejiště zajišťujeme výškovou i směrovou přesnost spojení až při stavbě tratí a pokládce kolejí.

Před pokládkou kolejí musím udělat železniční spodek (podklad kolejí), tj. polystyren jako násep nebo krajinu, který lze srovnat broušením. Na polystyren lepím tvrdý podklad pod koleje (sololit nebo překližku), a to kvůli potřebné tvarové stálosti. Teprve na něj lepím pružný podklad (korek 4 mm tlustý). Výroba je popsána dále v článku v oddílu "Postupy, návody, normy"..

Teprve na takto vyrovnaný povrch lze pokládat koleje. Kolejové pruty používáme metrové délky a pokud možno je nezkracujeme, pouze zapilujeme konce, aby se daly navléci do pražcových podloží, viz dále podrobněji v samostatném článku "Pokládka kolejí na připravený podklad" v oddílu "Postupy, návody, normy".

Již během pokládky kolejí pájím na kolejnice odspodu elektrické přívody (z měděného lanka o průřezu 1 mm2) a po pokládce následuje jejich elektrické zapojení, které je potřeba dělat s ohledem na budoucí kolejové obvody. V digitálu je sice možné spojit všechny koleje do jednoho obvodu, ale z různých důvodů to není vhodné, zejména ne u tak rozměrného kolejiště, jaké provozujeme. Hlavním důvodem je jištění napájení a také indikace obsazení kolejových úseků, zejména ve větších stanicích nebo na tratích s autoblokem.

Nyní k jednotlivým vyráběným dílům kolejiště:

Nový staniční díl Sve-04
Tento díl vložíme do stanice Světlá, čímž jí prodloužíme o 600 mm. Délka tohoto vloženého dílu je tedy jen 600 mm, šířka 800 mm (tak jako přímých dílů stanice Světlá). Rám dílu je již vyroben, včetně osazení přesných pouzder, a nalepení korku pod koleje, viz obrázky. Na tomto dílu odpadá tělěso trati, na nalepený korek se již jen přesně ustaví a přilepí kolejivo všech devíti staničních kolejí (včetně dvou výhybek) a elektricky zapojí. Potom musíme na dílu Sve-03 odstranit dvě stávající výhybky, které nyní budou na novém vloženém dílu. Výroba rámu tohoto dílu byla nejsnadnější, zato kolejí na něm bude 9. Takže pokládka a elektrické zapojení kolejí nám zabere čas.

Zrušený traťový díl Tr02-01
Jako jediný ze stávajících dílů kolejiště nemůžeme v nové konfiguraci kolejiště již použít původní traťový oblouk Tr02-01. Tento díl (původní oblouk Tr02-01) jsme museli zrušit a nahradit dvěma novými díly Tr02-00 a Tr02-01. Nepotřebný díl jsme věnovali za odvoz jednomu fandovi modelové železnice z Nymburka, jako pozadí pro fotogafování modelových vozidel. Z nepotřebného dílu jsme odstrojili elektrickou instalaci a pomohli mu ho naložit do auta. Byl to velký zázrak, že se mu vůbec podařilo do auta tak velký díl dostat a bezpečně odjet!

Náhrada rušeného traťového oblouku Tr02-01
Původní traťový oblouk Tr02-01 jsme nahradili dvěma novými víceméně přímými traťovými díly Tr02-00 a Tr02-01. Již na nich není oblouk 90°, ale koleje tvoří esíčka, aby bylo možné obejít betonový sloup v obvodové stěně, který musel být z důvodů statiky budovy při stavbě zachován. Jinak ale během stavby probourali stěnu pod původním oknem hned vedle onoho sloupu a právě tudy nyní povedeme všechny tři tretě: lokálku na Ledeč i dvoukolejku na Čáslav i vlečku na pilu.

Nový traťový díl Tr02-00
Nový díl Tr02-00 bude vložen bezprostředně za žst. Světlá. Proto na něm pokračuje ze stanice celkem 5 kolejí (1 lokálka, 1 odstavná kolej, dvoukolejná trať a 1 vlečka). Na tomto dílu chci udělat říčku a přes ni celkem tři mosty: jeden kamenný na lokálce, jeden rekonstruovaný betonový na dvoukolejce a jeden příhradový na vlečce. Odstavná kolej skončí ještě před říčkou. Nový díl Tr02-00 má fungovat jako nová atrakce pro diváka a nahradit tak díl s atraktivními mosty, řekou a tunelem, které jsou nyní při vstupu do naší pracovny částečně ukryty za stěnou. Celková délka tohoto dílu bude 1200 mm a má nepravidelný tvar, viz plánek na obrázku. Na tomto dílu budeme muset udělat traťová tělesa pro všech 5 kolejí, lokálku ve stoupání a samozřejmě vymodelovat všechny tři mosty a také vodu v řece. Jediná kolej, která na tomto dílu nestoupá, či neklesá je odstavná kolej K5, která končí ještě před mosty.

Výroba rámu tohoto dílu i pozdější vyměřování traťových těles i přesné polohy kolejí a konečně i stavba mostů bude nejobtížnější prací v této etapě. To se týká i pozdějšího modelování.

Nový traťový díl Tr02-01
Tento nový díl bude pokračováním nového dílu Tr02-00 a spolu s ním zajistí obejití betonového sloupu (viz výše). Dále navazuje na stávající traťový díl Tr02-02 s odbočkou vlečky. Na novém traťovém dílu Tr02-01 budeme muset vybudovat opět traťová tělesa pro všechny tři trati a navíc navázat na sklony lokálky i dvoukolejky bez zlomu. Jediná kolej, která má na tomto dílu téměř nulový sklon cca 2,5 ‰(promile), je vlečková kolej! Za kolejí lokálky chceme vymodelovat smrkový les. I tento díl je obtížné vyrobit, ale je to o dost snazší než u dílu Tr2-00.

Výroba přesných pouzder a čepů
Tato výroba probíhala částečně v mé dílně a částečně u našeho kamaráde Václava Kubáta, a to proto, že můj kolega Zdeněk Valter byl v srpnu na Moravě Prahu. O práci jsme se s Václavem podělili takto: já jsem nařezal plocháče (plochou ocel 25x5 mm), kulatinu (průměr 8 mm) a trubky (světlost 8 mm, vnější průměr 12 mm) na potřebné délky. Protože mám dílnu po rekonstrukci podlah v bytě dosud zarovnanou, nedostal jsem se k soustruhu a k vrtačce, ale k pile ano. Na ostatní práce jsem prot využil služeb kamaráda Václava Kubáta, který má svoji dílnu. On zakrátil na soustruhu trubičky na přesný rozměr, navrtal a vystružil do plocháčů přesné díry, nalisoval do nich trubky, vystružil díry v trubkách, aby do nich šly volně zasouvat čepy. Tohle všechno nás stálo celkem asi 5 dní práce, kdy jsme stáli oba u strojů a pracovali. Děkujeme ti za spolupráci, Václave. Moc jsi nám pomohl.

Výroba šroubovacích nožiček
Šroubovací nožičky potřebujeme k přesnému ustavení výšky kolejiště. Nohy kolejiště jsme si vyrobili z jeklů již dříve. Šroubovací nožičky se sice dají koupit, ale mají velmi krátký šroub pro stavění a jsou také drahé, což se projeví v počtu který potřebujeme již dosti citelně. Proto si je vyrábíme sami. Stačí nám obyčejné šrouby se šestihrannou hlavou s délkou 80 až 100 mm, jejichž hlavy zalijeme do víček od minerálky. Vždycky když lepíme epoxydem, tak zbytkem lepidla zalijeme několik nožiček. Udělali jsme si na to šikovný stojánek, viz obrázek.

Rozšíření regálu u žst. Ledeč
Ten regál máme již asi 10 let a nyní se musí rozšířit, a to ze 120 cm na 170 cm. Pod něj se nám nyní vejde i pojízdná skříňka na barvy. Z původní konstrukce z jeklů využijeme stojiny i jednu vodorvnou konstrukci která vymezuje hloubku regálu. Tu jsme museli prodloužit o půl metru navařením jeklů, viz obrázek. Původní vodorovné jekly použijeme na další regál.

Nákupy materiálu
Na nákupy nám poskytlo Hobby centrum 4 peněžní prostředky. Děkujeme.
Pro výše popsané práce bylo nutné nakoupit různý materiál. Jedná se o laťovku a překližku na rámy kolejiště, (sololit ještě nějaký máme), korek jako podklad pod koleje, lepidla, zatravnění, stromy, jekly na rozšíření regálu, plus další drobný materiál. Bohužel ceny neustále rostou, ale s tím jsme počítali. Největší byl ale nárůst cen u kolejiva. Plánoval jsem 16 tisíc a ono to stálo téměř 20 tisíc. Ale udělali jsem poptávky a vybrali tu nejlevnější. Nakonec jsme rozpočet na nákupy překročili jen asi o 1500 Kč.

Ono se to nezdá, ale i to plánování nákupů, objednávání, atd. nás stálo několik dnů práce, včetně cestování za nákupy. Ne všechno se dá koupit v obchodě přes pult a ne všechno se dá koupit na inernetu.

Z výše popsaného je zřejmé, že i s pouhými třemi díly kolejiště v první etapě je práce dost a dost. Celkem plánujeme rozšířit kolejiště o 17 až 20 dílů. Je to práce na několik let. Proto jsme ji rozdělili do třech etap. Průběžně s tím se bude modelovat krajina a její detaily, ale i to je práce na několik let. Starší kluci v kroužcích, kteří ji budou schopni dělat, se na ni již těší. A mladší se budou moci podívat, jak se to dělá a názorně se učit.

© A.T.; Článek vložen: 15.8.2020, poslední aktualizace 28.9.2020