Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši 3 roky naší práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu líčením prací při stavbě nábytku do naší pracovny, především však prací při stavbě nových částí našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2023. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině a dokončovacím pracím. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla. Podrobněji je vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2023.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Začátkem srpna 2020 jsme převzali hotovou místnost a začali jsme úklidem. Ten byl dosti náročný, protože všechno bylo pokryto vrstvou prachu po bouracích a stavebních pracích. Je potřeba si uvědomit, že jednu vnější stěnu bylo nutno téměř celou vybourat, aby se spojila původní část pracovny s přístavbou. Ten stavební prach jsme uklízeli celý měsíc. Ale hned jsme začali prášit my, a to od truhlářských prací. Ze všeho nejdříve bylo nutné postavit tři nové díly kolejiště: jeden díl Sve-04 byl vložen do stanice Světlá, dva nové díly Tr2-00 a Tr2-01 do trati Světlá - Ledeč (v souběhu s dvoukolejnou tratí Světlá - Čáslav). Potom jsme museli na těchto nových dílech vydrátovat kolejové obvody. Spolu s tím jsme i předrátovali kolejové obvody na čtyřech dílech stanice Světlá, abychom zajistili oddělené napájení jednotlivých staničních kolejí (kvůli indikaci obsazení, kterou chceme nasadit v budoucnu) a skupinové napájení z boosterů DCC (zesilovače SPAX). Všechny tyto truhlářské práce probíhaly v srpnu a září 2020 a elektrické práce od října 2020 do ledna 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Dále následovala stavba nábytku. Hned když na jaře 2021 dovolilo počasí, jsem venku svařil části vodorovného nosníku velkého regálu, všechny části regálu natřel barvou, přivrtal ke stěně stojiny a regál namontoval na místo. V březnu a dubnu 2021 přišla na řadu stavba 10 nových skříněk nábytku, rozšíření věšákové stěny a botníku v předsíni. Všechny tyto truhlářské práce na nábytku probíhaly v březnu a dubnu 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Mezitím se po útlumu covidové epidemie na jaře 2021 opět otevřely kroužky pro děti a naše práce se opět zpomalily. Již nebylo možné dělat špinavé práce a prášit v naší pracovně, protože jsme museli udržovat kolejiště provozuschopné.

K intenzivním pracím na nových dílech kolejiště jsme se opět vrátili v létě 2021. Předně jsme vyrobili rámy čtyř nových traťových dílů Tr2-05 až Tr2-08 a hned jsme na ně položili také koleje a zapojili kolejové obvody. Tím pádem jsme mohli stanici Ledeč umístit na její nové místo a od září 2021 opět zahájit provoz na trati Světlá-Ledeč. Trať Světlá-Ledeč se tak prodloužila o 6 metrů na celkovou délku cca 12 metrů. Současně se tím prodloužila i spodní skrytá dvoukolejná trať Světlá-Čáslav, která po dokončení bude mít délku cca 18 metrů. V létě 2021 jsme také postavili pět nových rámů pro díly nové stanice Čáslav. Tyto díly zatím čekají na další práce. Jejich stavba byla důležitá pro zpracování hromady materiálu v naší pracovně. Komplikací naší práce byla stavba zdvihacího dílu (kvůli dveřím v nové venkovní stěně). Ten je sice v hrubé stavbě hotov, ale je třeba namontovat svislé a vodorovné spojovací čepy a také vyrobit ocelový rám zdvihacího zařízení.

Během školního roku 2021/22 se naše práce opět zpomalily, ale my se mohli věnovat jiným pracím. Předně Vojta Chalupa zhotovil pomocí 3D tisku most do Ledče přes Pivovarské údolí pod hradem. Na mostě je byla po tisku ještě spousta práce jako lepení dílů, nátěry, patina, definitivní ustavení a montáž na místo, pokládka koleje, atd. Dále probíhá tvorba krajiny na dílech Tr2-00 a Tr2-01, ale i postupné zaštěrkování všech nově položených kolejí, stavba posledních budov ve stanici Ledeč, stavba elektroniky pro řízení kolejiště a další práce.

O letních prázdninách 2022 jsme se opět vrhli do práce a vyrobili a smontovali ocelový rám zdvihacího zařízení, pokračovali ve stavbě vybavení nové části pracovny nábytkem (nové šuplíky do jedné skříňky a dva nové pracovní stoly) a také dostavěli poslední úseky trati Světlá-Čáslav (zhruba 4 metry pod stanicí Ledeč). Život v našem KŽM by se po prázdninách opět vrátil opět do normálních kolejí. Práce na kolejišti se však opět zpomalily a stavba nových dílů kolejiště se úplně zastavila.

Během školního roku 2022/23 se věnujeme s chlapci v kroužcích kromě cvičných prací také detailnímu modelování stanice Ledeč, kterou jsme do konce května 2023 dokončili. Zbývá dokončit oba žolíky (krátké díly stanice) pro připojení Ledče na modulovou železnici. Od ledna 2023 se věnujeme 3D tisku a vyrábíme jím řadu potřebných dílů, jako držák reflexního optického čidla automatického přepínání polarity točny, modely soklů světelných návěstidel a jejich podzemních částí, mostních konstrukcí, betonových kanalizačních trubek, betonových stropních panelů, atd. Vyrábíme světelná návěstidla a začínáme je instalovat do kolejiště.

O letních prázdninách 2023 opět probíhaly prašné práce. Zahájili jsme změnou elektroinstalace zásuvek. Udělali jsme centrální vypínání zásuvek. To nás stálo tři neděle sekání do zdí, instalace kabelů, jejich zasádrování, začištění omítek, vymalování a definitivní zapojení rozváděče. Je to ale skvělé, protože při odchodu z naší pracovny stačí vypnout jeden vypínač a kolejiště v celé pracovně je tím vypnuté. Hned potom následovala další prašná práce, a to zabroušení dílů stanice Čáslav a jejich sčepování na přesná pouzdra a čepy. Spolu s tím jsme vyrobili chybějící díl připojení trati ke stanici Čáslav a také díl kolejiště stanice Ledeč - vlečka do lomu. Hned potom jsme zahájili pokládku kolejí v Čáslavi. Díl Ledeč - Lom jsme zprovoznili během září.

Během školního roku 2023/24 se musíme opět věnovat práci v kroužcích s chlapci. V tomto školním roce je hlavním tématem modelářských prací stavba budov. Používáme stavebnice budov od firmy KB Model. Mimoto po celý školní rok běží výroba staniční budovy ve Světlé. Nezdá se to, ale je to velký projekt. Obnáší to nakreslit detailní výkresy této budovy, zdi nechat vypálit laserem z překližky, dále římsy, bosáže a rámy oken a dveří také nakreslit a nechat vytisknout na 3D tiskárně. Potom následuje montáž budovy, barvení 3D výtisků, montáž a zasklení každého okna, lepení cihlového zdiva na budovu, zasazení oken a dveří i s rámy do stěn.
Bohouš Daníček staví budovu rotundy. Stavebnice se ale musela hodně upravovat. Museli jsme přizpůsobit rotundu úhlům kolejí na točně, a také udělat přístavbu pro dlouhé lokomotivy.

O letních prázdninách 2024 plánujeme opět řadu různých prací, vedoucích ke zprovoznění stanice Čáslav:
1) - Instalace kabeláže kolem zdvihacího dílu
Přes zdvihací díl nemůže probíhat žádná kabeláž, protože by se při zdvihnutí dílu utrhla. Proto všechny kabely procházející přes zdvihací díl musí jít kolem něj v lištách po podlaze kolem dveří směrem ke hřišti. Nezdá se to ale je to řada různých kabelů (povelová sběrnice Loconet, ovládací sběrnice napáječů SPAX, kolejové napájení pro každou traťovou kolej, ovládání chráněného přejezdu, ovládání předvěsti na lokálce, případně kabeláž pro autoblok na dvoukolejce, atd. Do samotného zdvihacího dílu půjde minimum kabelů, především napájení kolejí, potom možná osvětlení zastávky Horní Ledeč. Kabelu do zdvihacího dílu musejí jít stejným způsobem jako kabely do výtahové kabiny.
2) - Stavba vjezdových návěstidel a předvěstí pro lokálku Světlá - Ledeč a jejich zprovoznění
To obnáší nejen samotnou stavbu návěstidel, ale i vydrátování kabeláže mezi ovládacími panely obou stanic a návěstidly, včetně zapojení konektorů mezi částmi kolejiště a zprovoznění všech čtyř návěstidel. Mimo jiné se musí s kabeláží pro předvěst do Ledče obejít zdvihací díl.
3) - Revize a dokončení vydrátování kolejových obvodů trati Světlá - Čáslav
Kolejové obvody jsou sice nahrubo vydrátované, ale nikdy se po dvoukolejce nejezdilo, takže je potřeba všechny obvody zkontrolovat, odstranit případné chyby, dokončit nedodělky, jako propojení na konektory nových částí pod stanicí Ledeč až ke stanici Čáslav, případně další na které se přijde.
4) - Výroba definitivních ovládacích panelů obou stavědel ve Světlé
Samotné panely již máme delší dobu, ale je potřeba je zapojit,
5) - Úprava ovládání výhybek ve Světlé
To znamená nainstalovat do kolejiště desky driverů pro ovládání výhybek, diodové sčítací členy pro ovládání výhybek ze dvou stran (ze stavědel a ze reléovky), udělat definitivní kabeláž ovládání výhybek, udělat konektorové propojení stavědel a kolejiště.
6) - Revize a zprovoznění dvojité kolejové spojky ve Světlé
Dvojitá kolejová spojka je sice zapojená, ale nikdy ještě nebyla v provozu, takže je potřeba ji elektricky zprovoznit, což nebude úplně jednoduché. Kolejová spojka má atypické elektrické zapojení kolejí s reléovou logikou, které je potřeba důkladně vyzkoušet.
7) - Vydrátování a zapojení kolejových obvodů ve stanici Čáslav
To znamená vydrátovat všechny kolejové obvody, včetně jejich dělení pro napájení z boosterů SPAX.
8) - Osazení přestavníků výhybek ve stanici Čáslav a zapojení jejich ovládání
To znamená osadit přestavníky všech výhybek, vyzkoušet správné přepínání polarity srdcovek, zapojit ovládací kabeláž mezi přestavníky a ovládacím panelem až na konektory na hranici kolejiště.
9) - Návrh a výroba ovládacího panelu pro stanici Čáslav
To znamení navrhnout obrazec kolejí a rozmístění ovládacích prvků v něm, nechat vyrobit samotný ovládací panel, vyrobit a nalakovat skříň ovládacího panelu, zapojit ovládací panel až na konektory spojení panelu s kolejištěm.
10) - Dokončení a zprovoznění mechanizmu zdvihacího dílu
To obnáší rekonstrukci připevnění kladek k závaží, dokončení montáže a vlepení svislých vodicích čepů do zdvihacího dílu, dokončení spojení horní a dolní části zdvihacího dílu, montáž vodicích plechů na boky zdvihacího dílu, vyrobit vodorovné čepy včetně pákového ovládání a namontovat je, vyzkoušet funkci zdvihacího dílu, vyvážit hmotnost závaží se zdvihacím dílem, udělat měkké dorazy pod závaží.

Z uvedeného seznamu je vidět že rozsah prací je obrovský a že se za letní prázdniny nedá stihnout. Přesto se chci pokusit o to, abychom v létě výrazně pokročili.

Výhledově chceme stavět další díl kolejiště - pilu na vlečce u Světlé, dodělat konečně automatické ovládání stanice Světlá, dodělat odstavné koleje ve stanici Brod, atd. Detailní modelování kolejiště je práce na řadu dalších let v našich kroužcích dětí a mládeže.

Vaši vedoucí KŽM
Aleš Trdý a Zdeněk Valter,
© A.T. 20.6.2022, poslední úprava textu 26.3.2024