Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2011 - Co nového v květnu

V květnu jsme pokračovali v práci na modulech stanice Světlá a konečně jsme též už začali s pokládkou kolejí, což už byla radostnější práce pro všechny zúčastněné, protože tyto práce jsou dobře vidět i očima laika. Co jsme tedy zatím za květen stihli udělat?

- V prvních dnech května jsme přesně vyměřili nově upravené přesné polohy některých staničních kolejí na modulech SV1 a SV2, a podle toho jsme přesně nastříhali a nařezali korek jako podkladní vrstvu na tyto moduly, na kterou se budou pokládat koleje.

- Dále se podařilo natřít všechny čtyři díly stanice Světlá SV1 až SV4 shora i zdola jednou vrstvou ředěného polyuretanového laku, jako napouštěcí nátěr stabilizující vnitřní vlhkost dřevěné konstrukce. Před tím jsme samozřejmě vybrousili podklad a zbavili jej ostrých hran, nečistot, zbytků lepidla apod. To zabralo nakonec více času než vlastní nátěry. Nyní se moduly musí nechat několik dní důkladně proschnout a "vysmrdět" a pak už můžeme začít pokládat korek jako podklad pod koleje.

- Po důkladném proschnutí laku jsme nalepili podkladní korek na moduly SV1 až SV4 do dříve vyměřené (a orýsované) polohy. Potom jsme už na tento podklad přesně vyměřili a narýsovali polohy všech kolejí. Nejpracnější bylo přesné vyrýsování napojení zhlaví (modul SV1) na navazující oblouky staničních kolejí (modul SV2).

- Dále následuje postupná pokládka kolejí ve stanici Světlá, včetně nutných úprav výhybek, předohýbání kolejnicových prutů pro oblouky a předmontáže kolejových polí, na čemž se podílejí kluci z našeho KŽM.

- Během května se nám podařilo prosadit nákup materiálu za téměř 30 tis Kč. Jedná se o 20 výhybek EW3 (stavebnice), 30 přestavníků Tortoise a dva modely lokomotiv T478.3 (Brejlovec z produkce bývalé ČKD) včetně zvukových dekodérů MX645. Objednávka byla schválena, ale s tím, že už jako KŽM nemáme nárok na další finance až do konce roku 2011. To je sice škoda, ale uvedený materiál nutně potřebujeme. Výhybky a přestavníky ke stavbě kolejiště, lokomotivy do parku modelových vozidel, který je zatím velmi chudý.

- Pro přesné pokládání kolejí jsme si nechali zhotovit přesné transparentní obloukové i přímé šablony, které se vkládají do každé koleje před jejím definitivním vlepením na místo. Šablony jsou z pevného transparentního plastu vypálené laserem přesně na míru. S ohledem na vyčerpání rozpočtu KŽM jsme šablony financovali ze svého. Šablony nám umožní přesnou pokládku i přilepení kolejí podle vyměřených tras.

- Kromě výše uvedeného se nám též podařilo dokončit polystyrenový základ krajiny v celé žst. Ledeč, tj. po přilepení sololitových bočnic vyřezat, vlepit a vybrousit všechny díly z pěnového polystyrenu.

- Zápisy jsou aktualizovány dle skutečného postupu prací.

.

Co ještě v tomto čtvrtletí plánujeme?

Stavba kolejiště:
- pokračování pokládky kolejí ve stanici Světlá (moduly SV1 až SV4)
- elektrické zapojení alespoň části kolejí ve Světlé
- stavba základů traťových plání a krajiny na 4 modulech souběhu spojovacích tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč (moduly Tr2-1 až Tr2-4)
- připravit všechny traťové pláně pro pokládku kolejí a začít budovat základy krajiny ke konečnému domodelování
- pokládka kolejí na těchto modulech a jejich elektrické zapojení
- detailní modelování krajiny na těchto modulech
- stavba nového modulu rozbočení trati a vlečky do lomu u Ledče
- stavba návěstních minimodulů ke stanici Ledeč
- zazelenění a zaštěrkování stanice Ledeč
- příprava kompletní stanice Ledeč na jubilejní provozní setkání 10 let klubu Zababov

Dále také (pokud bude čas):
- stavba koster 7 modulů trati Brod-Světlá (Tr1-1 až Tr1-8) a jejich přesné mechanické spojení na ocelová pouzdra a čepy
- stabilizační nátěry těchto dřevěných konstrukcí
- pokládka kolejí na této trati

Telefonie:
- instalace patchpanelu a telefonní ústředny na stěnu nejlépe do společné protiprašné krabice, kterou bude nutné vyrobit.
- zprovoznění ústředny (to sice není akutně nutné, ale čím dříve to uděláme, tím dříve budeme mít celou tuto akci konečně hotovou, a to i s jistotou, že nám vše funguje počínaje kabeláží a konče správnou činností ústředny a telefonů. A naopak v případě nějakých závad bude dost času na jejich řešení.

Zápis: AT
Poslední aktualizace: 29.05.2011