Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2014 - Říjen - Detailní modelování v žst. Ledeč

V říjnu nám již běží naplno žákovské kroužky se schůzkami dvakrát týdně a nezbytnou přípravou ze strany vedoucích. Kromě toho také pokračujeme i nadále s našimi prácemi na klubovém kolejišti, které máme rozdělané od léta.

Pokračovali jsme v zaštěrkování stanice Ledeč. Šlo jednak o dokončení sypaných nástupišť, dále pak o zaštěrkování kolejí a ploch kolem nich. Na zaštěrkování se výrazně podíleli členové KŽM, nejvíce Matouš Havel, ale i někteří další. K těmto pracím patří i zaštěrkování výhybek pod pohyblivými jazyky, což jsem dělal raději sám. U štěrkování kolem výměn je totiž vždy riziko vážného poškození výhybky. Dokončili jsme štěrkování na všech třech vnitřních segmentech (dílech) stanice Ledeč. Tím máme v Ledči zaštěrkování kolejí hotové, kromě úzkého okraje vedle manipulační koleje. Ten budeme dělat až při stavbě objektů u této koleje (staniční budova, skladiště s rampou, volná skládková plocha a samostatně stojící rampa) rovnou v definitivní podobě, aby se tyto povrchy správně modelářsky navázaly.

Když už děláme definitivní povrchy v Ledči, pustili jsme se i do dokončení krajního ledečského segmentu s obloukem výtažné koleje (hned u vstupních dveří). Tento díl byl dosud sestaven jen provizorně "na sucho", tj. na šrouby a kolíky bez lepení, dále měl jen provizorně přidělanou podpůrnou nohu, kterou bylo navíc ještě nutné přendat kvůli telefonní ústředně. Stejně tak provirorně byla na něm připevněna i výtažná kolej, která byla jen „na sucho“ přichycena vruty, bez řádného elektrického připojení. Dále bylo na tomto krajním dílu nutné vyřešit ustavení a vlepení pouzder pro přesné ocelové čepy pro spojení se segmentem stanice.

Při této rekonstrukci jsme prodloužili obě kusé koleje (manipulační-skládková a vlečková) až na rekonstruovaný segment vedle výtažné koleje. Jedna z prodloužených kolejí vychází od rampy a nákladiště a její celková délka od námezníku ke „šturcu“ je nyní zhruba 110 cm. Druhou prodlouženou kolejí je vlečková kolej, která v této sestavě slouží též jako manipulační. Celková délka této kusé koleje je nyní cca 40 cm, takže se na ní dát odstavit např. lokomotiva (staniční záloha), což dosud nešlo. Celý tento rekonstruovaný díl jsme museli úplně rozdělat a po vyřešení výše popsaných úprav pak znovu sestavit a slepit. Somozřejmě jsme přitom provedli i definitivní elektro instalaci pro napájení všech tří kolejí.

Tímto řešením jsme na zručském zhlaví stanice Ledeč získali možnost rychlého a mechanicky přesného připojení dvou různých zakončení. Prvním z nich je výše popsaný rekonstruovaný obloukový díl s výtažnou kolejí a nyní nově i se dvěma kusými kolejemi, druhou možností je tzv. žolík, tj. malý díl pro připojení stanice na modulovou železnici klubů Zababov a FREMO, na jejichž provozní setkání s touto stanicí jezdíme. Žolík jsme dělali již dříve. I na něm je pokračování kusých kolejí ze stanice, čímž jsme získali i zde jejich prodloužení. A to se v praktickém provozu vždycky hodí. Oba uvedené díly jsou po mechanické a elektrické stránce již hotové a sjízdné a je třeba je dokončit modelářsky. Do budoucna výhledově uvažujeme ještě o stavbě třetí varianty tohoto krajního segmentu, a totiž o dílu s vlečkovou kolejí do blízkého lomu, tak jak je to ve skutečnosti. To však až v delším časovém výhledu, až budeme mít hotové urgentnější věci.

Nyní se co nejdříve potřebujeme vrátit k elektrickým pracím na zdrojové části ovládacího pultu. Výše uvedené modelářské práce jsou ovšem také důležité, protože umožňují zapojení starších členů KŽM do prací na klubovém kolejišti a také znatelné zrychlení těchto prací, což je obojí rozhodně přínosné a chceme v tom v dalších měsících pokračovat. Po doštěrkování Ledče a domodelování povrchu kolem ledečské staniční vodárny a rampy bychom se chtěli přesunout k dokončovacím pracím na krajině kolem trati lokálky, a to tam, kde k tomu bude možnost. Dokončení rozpracovaných propustků a jejich okolí nám umožní modelářsky dokončit další část povrchu kolejiště. Rádi bychom také jěště letos zahájili stavbu budov, nejprve jako cvičné práce, později i naostro pro klubové kolejiště.
Uvidíme, jak se nám bude v dalších měsících dařit najít čas na další práce v KŽM. Ještě že máme volné víkendy... Tak to je za říjen zhruba vše.

A.T. - 02.11.2014