Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Postup stavby klubového kolejiště

V tomto článku najdete jednak aktuální stav prací na výstavbě jednotlivých částí velkého kolejiště našeho KŽM, před tím však také stručnou historii vzniku a stavby kolejiště zasazenou do časové osy.

Historie vzniku a stavby klubového kolejiště
Úvodem je nutno připomenout, že náš KŽM v prvních letech po svém vzniku zdaleka nebyl v situaci, kdy by se mohlo hned začít stavět klubové kolejiště. KŽM musel nejprve řešit projektování a vytyčení vize pro práci KŽM na několik let dopředu a prezentaci této vize vedení Hobby centra. A hned potom se muselo řešit především získání vyhovujících prostor, jejich vybavení základním nábytkem, respektujícím projekt nového velkého klubového kolejiště. Osobně považuji za úspěch, že jsme získali alespoň ty prostory, které dnes máme. Pracovna KŽM má sice podlahovou plochu jen necelých 37 m2 (tj. 5,96 x 6,25 m), kam se musí vměstnat klubové kolejiště, úložný nábytek, i pracovna pro žáky a úložiště materiálu pro stavbu kolejiště a cvičné práce žáků, ale naštěstí máme ještě možnost částečné expanze do průchozí místnosti pro pořádání větších akcí a pro některý nábytek (jako např. věšákové stěny, odkládací skříňky a vitrína s výstavkou našich prací a nástěnkou).

První dva roky od září 2007 do srpna 2009 jsme tedy strávili jednak projektováním kolejiště, ale před tím také získáním výše uvedené pracovny KŽM, kam jsme se přestěhovali v létě 2008. Mezitím jsme hned usilovně budovali veškeré nábytkové vybavení na míru, a to jednak z důvodu omezeného rozpočtu, ale hlavně proto, že očekávat, že zřizovatel nám může poskytnout nábytek udělaný na zakázku přesně podle projektu nového klubového kolejiště, by byla více či méně sci-fi. Ale právě takový nábytek jsme s ohledem na rozměry uvedených prostor a s ohledem na množství našich věcí a materiálu velmi nutně potřebovali. Jedině proto jsme zvolili stavbu nábytku vlastní rukou.

V prvních dvou letech tak bylo plno provizorií. Hlavním z nich bylo zapůjčení staršího malého domácího kolejiště pro zajištění alespoň nějakého modelového provozu. To kolejiiště mělo plno vad na kráse (především bylo malé), ale umožnilo nám překlenout prvních pár let. Když jsme pak začali stavět a zprovozňovat nové velké klubové kolejiště (viz dále) a nemohli se už v pracovně KŽM hnout, museli jsme malé provizorní kolejiště chtě nechtě dát pryč (tj. vrátit majiteli). To nastalo v červnu 2010 po zprovoznění stanice Ledeč a zahájení stavby trati směr Světlá.

Stavbu nového klubového kolejiště jsme mohli reálně zahájit po nastěhování do nové místnosti a jejím hrubém vybavení nábytkem až v srpnu 2009. Začali jsme prvním dílem stanice Světlá, vlastně jedním z konstrukčně nejsložitějších dílů kolejiště. Od té doby jsme postavili v hrubé truhlářské stavbě celkem 35 dílů (modulů) kolejiště. Položili jsme koleje již na 25 dílech a provedli jejich elektrické zapojení a zprovoznění. Ke konci roku 2019 máme tedy plně zprovozněnou stanici Ledeč (3 + 2 díly), trať Ledeč - Světlá (4 díly), a částečně i stanici Světlá (4 velké díly) a dále trať Brod Světlá (8 dílů) a konečně i stanici Brod (4 z osmi dílů) a také dvoukolejku ze Světlé na druhou stranu (4 traťové díly).
Další podrobnosti o průběhu stavby naleznete jednak v následujícím shrnutí stávajícího stavu klíčových částí kolejiště a dále také na tomto webu v oddílech ---> Kronika a ---> Fotogalerie.

.

Aktuální postup prací na klubovém kolejišti ke 31.3.2020

Lokálková stanice Ledeč, plně provozuschopná od dubna 2010, má dodělaný podklad krajiny na přední straně kolejiště a jeho zatravnění. Dále na ní proběhlo zaštěrkování kolejí a patina kolejnic a upevňovadel a také stavba sypaných nástupišť (Matouš Havel). V roce 2016 jsme dělali nákladní rampu(Bohouš Daníček). V roce 2017 proběhla stavba staniční budovy (Tom Bartoň), v dalších letech proběhla pokládka panelů na dlážděné nákladové ploše a dlážděná silnice ke staniční budově (Bohouš Daníček). V roce 2020 byla dokončena stavba skladiště s rampou a záchodků (Matouš Havel).
Je ještě potřeba dokončit tyto práce: zbytky základů malé výtopny, návěstidla, osvětlení a definitivní ovládací panel, atd.

Stanice Světlá je v provozu od jara 2012. Rozsah provozované části stanice se postupně zvětšuje. V letech 2013 až 2016 jsme dokončili pokládku všech staničních kolejí a zapojili jejich elektrické přívody. Současně jsme pracovali i na stavbě obou složitých zhlaví, kde nás trochu zdržely atypické výhybky a výhybková spojení. Zatím je zprovozněna celá část stanice přímo dostupná z lokálky, tj. 5 kolejí (liché koleje 3 až 11, včetně odstavných 11a a 11b). Dále jsme zprovoznili zhlaví depa a obě jeho připojení do stanice, v roce 2016 jsme postavili a zapojili definitivní ovládací pult depa (Matěj Šedivý). V roce 2017 jsme dokončili zaštěrkování ve Světlé a na zhlaví lokomotivního depa. Dodělali jsme také dvojitou kolejovou spojku na dvoukolejném zhlaví (směr Čáslav), která se průmyslově nevyrábí ani jako stavebnice a museli jsme ji postavit sami.
Pokračovat chceme také další výstavbou depa, stavbou definitivního ovládacího pultu stanice, včetně definitivního napájení a jištění, dále pak instalací obvodů indikace obsazení kolejí, zabezpečovacím systémem stanice s ovládáním výhybek a návěstidel atd. Stavba velké stanice (jakou Světlá se svými 9 kolejem pro modeláře bezesporu je), je běh na dlouhou trať. Jsme ale rádi, že jsme ve stanici Světlá schopni zajišťovat modelový provoz s ohledem na postup výstavby ostatních částí kolejiště.

Traťový modul Tr2 se souběhem dvou tratí má čtyři díly Tr2-01 až 04. Modul byl dokončen v hrubé stavbě až po traťovou pláň obou stanic, které spojuje, na podzim roku 2011. Na horní (lokálkové) trati Světlá - Ledeč pak byly položeny koleje včetě elektrického zapojení a celá trať byla zprovozněna v lednu 2012. Pro tuto trať byl sestaven a provizorně umístěn příhradový most. Stejně tak byla i dolní (dvoukolejná) trať (Světlá - Vlkaneč) dodělána až po traťovou pláň a orýsování polohy kolejí, které pak byly následně položeny až k mostu nad řekou u tunelu. Tento most byl vyroben a elektricky zapojen v roce 2019, ale dvoukolejku zatím neprovozujeme.
V létech 2013 až 2015 probíhala na těchto 4 modulech stavba krajiny, domodelování detailů náspů, zářezů skal, opěrného a zárubního zdiva, opěr obou mostů přes říčku, propustků atd. a dále samozřejmě následovalo i zazelenění těchto částí travou. V roce 2016 jsem umístili provizorní vjezdové návěstidlo do Ledče, ve Světlé je stále papírové. V roce 2018 následovaly práce na dolním mostu, dále je ještě třeba pracovat na dalších detailech (jako přejezdy a voda). Dále je potřeba celkově dokončit krajinu včetně křovin a stromů a včetně montáže vjezdových návěstidel do Světlé a Ledče, která budou umístěna na těchto traťových modulech.

Trať Brod - Světlá (8 dílů)
Tato trať několik let odpočívala a čekala v hrubé základní stavbě. Nyní jsou již položeny a zapojeny koleje na všech osmi traťových dílech a celá trať je provozuschopná (od června 2016). Její oba velké oblouky i dva rovné díly jsou již domodelované včetně zárubního zdiva, zatravnění a zaštěrkování (od léta 2018). Zbývá domodelovat krajina na vjezdovém dílu do stanice Brod.

Skrytá stanice Brod (8 dílů)
I tato stanice několik let čekala na pokládku kolejí. V roce 2016 došlo k položení základového korku (na jaře 2016). Potom v létech 2016 až 2018 proběhla pokládka staničních kolejí a výhybek, včetně přestavníků. Dokončena byla na 4 dílech průjezdného nádraží (od října 2018). Následovalo zapojení kolejových obvodů a výroba provizorních ovládacích pultů. Pokládka kolejí na dalších částech stanice, tj. na stabilně umístěné části s odstavnými kolejemi pod okny bude pokračovat až později.

Dále máme již delší dobu dokončenu hrubou (truhlářskou) stavbu všech zbývajících modulů, tj.:
- skryté stanice Čáslav (dříve Vlkaneč (zatím 3 díly)

Naše nejbližší cíle
Prvním úkolem bude úplné dokončení stanice Ledeč, včetně definitivního ovládacího pultu, stavba budov pro žst. Světlá (staniční budova, skladiště, vodárna) a dokončení povrchů této stanice (silnice, cesty, dlažby skládkové plochy, atd.), ale také celkové dokončení detailů na krajině celého kolejiště.
Pokud nám čas dovolí, tak bychom chtěli zprovoznit koleje č. 1, 2, 4 , 6 ve stanici Světlá. S tím souvisí nutná úprava ovládacího systému ve Světlé, ale také stavba a programování zabezpečovacího systému pro tuto stanici.

Další podrobnosti o stavbě klubového kolejiště naleznete na tomto webu v oddílech ---> Kronika a ---> Fotogalerie.

Aktualizace: A.T. - 30.4.2020