Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Červen - červenec 2020 - Přístavba pavilonu "A" aneb rozšíření pracovny železničních modelářů

Tento článek je reportáží o budování přístavby pavilonu A v Hobby centru 4, včetně obrazové dokumentace. Obrázky ilustrující plány a průběh stavby najdete na konci článku.

Realizace akce "PŘÍSTAVBA PAVILONU A" , která pro nás znamená rozšíření pracovny železničních modelářů, byla zahájena dne 25.5.2020, řekl bych, že nakonec trochu nečekaně.

Jak to celé vlastně bylo? Záměr vzniknul začátkem roku 2017, kdy jsem nakreslil svou představu, pak po upřesnění detailů akci předběžně schválilo vedení Hobby centra 4, v květnu jsem nakreslil plánek pro projektanta. Podle mého náčrtu projektant vypracoval projekt, který schválilo vedení Hobby centra 4. V lednu 2018 jsme šli poprvé na stavební úřad, ten vydal, tuším v srpnu nebo září 2019, stavební povolení, pan ředitel Hobby centra 4 sehnal na stavbu peníze s tím, že stavět se bude v roce 2020, jenže na jaře 2020 vypukla epidemie koronaviru a v tu chvíli nikdo nevěděl, jak to celé bude pokračovat dál. Měl jsem tehdy vážnou obavu, že tři roky práce na přípravách jsou v nenávratnu...

Na štěstí se po výběrovém řízení a po uvolnění epidemiologických opatření podařilo podepsat smlouvu o dílo, takže můžeme konečně stavět. Tímto děkuji vedení Hobby centra 4, za podporu a finanční prostředky i za organizaci akce. Začít stavět ovšem znamená v našem případě nejprve bourat, a to terasu, na jejíž ploše bude přístavba stát, a také vystěhovat vše z naší pracovny, co by mohlo překážet stavbě, nebo to, co tam není vhodné nechávat (cenné věci).

Stavba byla zahájena 25.5.2020 a skončila podle smlouvy dne 31.7.2020 a to včetně střechy, oken, dveří, instalací (topení a elektro) a finálního povrchu podlah. Samozřejmě jsme před zahájením akce (resp. před probouráním obvodové stěny do naší pracovny) museli vystěhovat zařízení kroužku nebo dát ke straně a přikrýt fólií. Po dokončení akce se musíme opět nastěhovat zpět a alespoň trochu zařídit novou místnost. Snad si dovedete alespoň trochu představit, kolik dní to trvalo před akcí a kolik dní to ještě bude trvat po dokončení stavebních prací.

Dále následuje popis stavebních prací.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku...

Stručné záznamy z probíhající stavby:
(promiňte mi prosím případné terminologické nepřesnosti, nejsem stavař)
- vybourání terasy
- vyměření a výkop základů přístavby
- vylití podkladových pasů betonem
- vyskládání základového zdiva z dutých tvárnic (cca 20 cm nad terén)
- postupné vkládání betonářské výztuže do tvárnic,
- vylití dutých tvárnic betonem
- nalití betonové základní desky (s výztuží)
- první vrstva penetrace a izolace základové desky (jen pod zdivo)
- vyzdění obvodového zdiva včetně překladů oken a dveří
- zhotovení konstrukce střechy (trámy, dřevěný záklop střechy, prozatímní izolace shora)
- dokončení penetrace a izolace celé podlahy proti vlhkosti
- instalace oken a venkovních dveří
- vyzdění příčky
- vybourání původně vnějších zdí s okny a dveřmi do pracoven KŽM a leteckých modelářů
- vyzdění nové stěny s dveřmi do pracovny leteckých modelářů
- začištění vybouraných otvorů ve zdi do pracovny KŽM
- tepelná izolace podlahy (polystyren, a igelit)
- instalace elektro, topení
- nalití podlahového betonu na tepelnou izolaci podlahy
- parotěsná zábrana střechy, střešní izolace, finální střešní krytina,
- stropní podhledy, instalace elektro - světla
- finální vnitřní omítky a vymalování
- vnější izolace, finální úprava stěn zvenku,
- okapový chodník, okapové svody,
- vsakovací jímka na dešťovou vodu včetně potrubí,
- nivelační stěrka a položení finální podlahové krytiny,
- dokončení a předání stavby,
- (zatím není) kolaudace

Komentář k obrázkům:
Nejprve náčrt plánu přístavby. Na akci existuje samozřejmě řádný projekt, ale to jsou velké výkresy plné nepodstatných detailů, které bych sem jen obtížně kopíroval, takže zde zveřejňuji svůj původní náčrt z května 2017, podle kterého potom pracoval architekt.

Další obrázky zachycují jen částečně naší zhruba týdenní práci se stěhováním věcí, které lze odstěhovat, úklid místnosti a přikrývání kolejiště proti prachu. Větší část kolejiště musela zůstat v naší pracovně (protože není kam jej vystěhovat). Šestimetrovou propojovací trať u oken na terasu (mezi Světlou a Ledčí) vystěhovat musíme. Máme domluveno, že dokud nebude přístavba mít osazená uzavíratelná okna a dveře, nebudou se mezi oběma místnostmi vybourávat stará okna ani dveře. Tím zamezíme přístupu nepovolaných osob.

Dále jsem zařadil dva obrázky původní terasy, která se ještě před započetím stavby musela vybourat. Není to sice přesně ta naše, ale u pavilonu "B" je prakticky stejná. Jen jsem musel obrázek zrcadlově obrátit, aby to odpovídalo té naší.

Několik obrázků ze stavby základů: Výkop byl hluboký přes 90 cm (do nezámrzné hloubky), do výkopu byl nalit beton do vyměřené roviny, na kterou se druhý den začaly skládat betonové tvárnice a ocelová výztuž. Do dutin tvárnic se nalil beton.

Obrázek ze 3.6.2020 je po nalití betonové základové desky. Dále následuje penetrace pod izolaci a na ní izolace základové desky proti vlhkosti, ale zatím jen pod obvodové zdi.

Další obrázky jsou ze zdění obvodového zdiva a příčky. Všimněte si, izolačních pásů pod zdivem. Kompletní izolace se bude dělat před litím podlahy.

V průběhu akce dále usilovně vyklízíme věci z naší pracovny, nebo je aspoň dáváme stranou od zdi a oken, která přijdou vybourat. Bohužel není možné vystěhovat velké kusy nábytku ani většinu dílů kolejiště. To tam bude muset stavbu přečkat přikryté proti prachu.

Mezitím stavaři připravovali výztuž do překladů oken a dveří. Po zhotovení ocelové výztuže byly odlity překlady do ztraceného bednění (betonové tvárnice ve tvaru "U". Jen nejdelší překlad je příliš dlouhý a proto musí být výztuž vysoká a do tvárnic by se nevešla. Proto byl tento jediný překlad odlit přímo do bednění dřevěného, které bude později odstraněno. Stavba se zpomalila. Po dobu zrání betonu v překladech se zmenšil počet dělníků na polovinu. Udělali ještě jednu šichtu tvárnic na podepřené překlady, ale zatím ne více. Také z boků odbednili dlouhý překlad, ale odspoda zůstává podepřený. Na obrázku je dobře vidět tmavý beton dlouhého překladu.

Dne 12.6.2020 začíná stavba krovu a jeho podpůrné konstrukce. Nad překlady je již dozděna další vrstva tvárnic a jsou také položeny pozednice (vodorovné trámy krovu položené na zdi). Zhruba uprostřed stavby jsou rovnoběžně s pozednicemi položeny dvě traverzy (ocelové nosníky tvaru "I") podepřené u stěny původní budovy ocelovými sloupky. Tyto traverzy budou spolu s pozednicemi podpírat dřevěné trámy krovu, viz další obrázek.

Poté byl položen záklop střechy a byla provedena druhá vrstva penetrace podlahy a na ní dokončena izolace podlahy proti vlhkosti. Potom byla nainstalována okna a venkovní dveře a dále byla vyzděna vnitřní příčka, která rozděluje přístavbu na sklad pro letecké modeláře a rozšíření pracovny pro železniční modeláře.

Již za částečně vyzděnou příčkou následovalo bourání zdi do pracovny leteckých modelářů včetně původního okna, potom osazení futer pro dveře a kolem nich vyzdění nové zdi místo okna. Za příčkou bude v přístavbě také sklad pro letecké modeláře.

Stejně tak proběhlo bourání zdi do pracovny KŽM včetně původních oken a dveří a hned nato obezdění zbytku střední části zdi spolu s nově přidaným ocelovým sloupkem na podepření střechy.

Dále následovalo nalití včetně srovnání betonové podlahy na polystyrenovou tepelnou izolaci. Před litím betonu se pochopitelně musely udělat instalace topení a elektro. Potom se rozběhly práce uvnitř i venku.

Uvnitř se dodělaly veškeré vnitřní omítky i štuky, samozřejmě spolu s dokončením instalací elektro. Vnitřní zdi jsou vymalovány, jsou také již natřena futra dveří u leteckých do skladu. Venku se dokončuje obložení venkovních zdí izolací.

Nakonec se podařilo sehnat dodavatele i na vzduchotechniku (VZT), o které se také mluví již přes dva roky. Ta je hlavně potřeba pro letecké modeláře, kteří používají nitrocelulózové napínací laky, jejichž ředidla je potřeba odvětrávat. Od 8.7. se začaly bourat otvory do zdí pro průchod VZT potrubí, a do 22.7. by měla být vzduchotechnika hotová.

Nutné úpravy a přístavba kolejiště
Je zřejmé, že rozšíření pracovny KŽM s sebou přinese také rozšíření kolejiště, což znamená zcela nově postavit některé části kolejiště. To vylíčí podrobněji následující články naší kroniky (za srpen 2020 a dále).

© A.T.; Článek vložen: 27.5.2020, poslední aktualizace 4.8.2020